In the second in an occasional series, Martin, our Head Gardener and Welsh learner, writes:

Yr Ardd Flodau Gwyllt

Syniad Gordon oedd hi i ddefnyddio cerrig o’r adeiladau ddymchwelwyd ar y safle ‘Clydach Buried Lock’ i wneud gardd flodau gwyllt. Os ydych chi’n tyfu planhigion brodorol, maen nhw’n gwneud yn well mewn pridd bas a gwael. Mae teasels, gonestrwydd, borage a valerian yn enghreifftiau da. Maen nhw’n tyfu hyd at dwy droedfedd mewn pridd heb ei drin ond wrth eu bwydo, maen nhw’n angenfilod o bum troedfedd.

Defnyddion ni pa bynnag bridd oedd ar gael. Weithiau roedd yn is-bridd, weithiau roedd yn ddail a mwd o’r llwybr tynnu ac weithiau roedd hyd yn oed y Cyngor yn rhoi uwchbridd i ni.

Daeth ein gwirfoddolwyr â hadau, llwyni a glasbrennau o’u gerddi eu hunain. Cymerodd rhai gwreiddyn, gwywodd rhai, fel y mae planhigion yn eu gwneud. Ond yn araf dechreuodd edrych fel gardd. Heb yr anrhegion caredig hyn, byddai’n gardd ni’n foel. Diolch i chi gyd.

Ond roedd rhywbeth ar goll. Roedd y pridd yn llithro. Llithrodd y planhigion hefyd ac roedd rhaid i ni gael wal gynnal. Yn ystod mis Medi dechreuon ni ei hadeiladu. Gallwch weld o’r llun ei bod hi’n ychwanegu cymaint at olwg yr holl le . ‘Dyn ni’n gobeithio y bydd yr ardd hon yn rhan o goridor gwyrdd sy’n cysylltu’r gamlas bresennol uwchlaw ac islaw’r ‘Safle Loc Claddedig’. Bydd bywyd gwyllt yn gallu teithio’n ddiogel ar ei hyd.

The Wild Flower Garden.

Gordon had the idea to use the stone of the demolished buildings on the ‘Clydach Buried Lock’ site to make a wildflower garden. If you grow native plants, they do best in shallow and poor soils. Teasels, honesty, borage and valerian are good examples. They grow to about two feet in untreated soil but are five-foot monsters when fed.

We used whatever soil was available. Sometimes it was subsoil, sometimes it was leaves and mud from the towpath, sometimes the council even gave us top soil. We’re constantly adding to it.

Our volunteers brought seeds and shrubs and saplings from their own gardens. Some took root, some withered, as plants do. But slowly it started to look like a garden. Without these kind gifts our garden would be bare. Thank you all.

But something was missing. The soil was slipping. Plants did the same and we had to have a retaining wall. During September we started building one. You can see from the picture that it adds so much to the look of the whole place. We hope this garden will be part of a green corridor connecting the existing canal above and below the ‘Buried Lock Site’. Wildlife will be able to travel safely along it.

 Garden  Phlox