Martin, our Head Gardener and Welsh learner, continues his series of articles in Welsh by translating the biography of Clive Reed that is currently available on our website in English. This is the second and final part. He writes:

Ysgrifennais i ddwy ran y cyfieithiad Cymraeg hwn o gyfraniad enfawr Clive Reed i Gymdeithas Camlas Abertawe gyda chymorth Janet Horbury, ein tiwtor o Gymraeg. Ymddeolodd hi ym mis Ionawr. Diolch yn fawr, Janet.

Martin Davies

I wrote both parts of this Welsh translation of Clive Reed’s huge contribution to the Swansea Canal Society with the help of Janet Horbury, our Welsh tutor. She retired in January. Thank you, Janet.

40 Mlynedd o Wirfoddoli: Clive Reed a Chamlas Abertawe. Rhan 2.

Yn 1993 trefnodd Clive y cynhyrchiad fideo Daucanmlwyddiant y Gymdeithas, ‘Towards 1994′, sy’n dal i gael ei arddangos yng Nghanolfan Treftadaeth Clydach, ar bwys y gamlas.

Yn 1992 rhoddodd Dyfrffyrdd Prydain hopiwr mwd segur i’r Gymdeithas. Gyda grŵp bach o wirfoddolwyr y Gymdeithas, gydag arian oddi wrth lawer o’r aelodau, gyda defnydd o dyluniadau Clive ac ar ôl dwy flynedd o waith caled, wnaethon nhw drawsnewid y gragen yn gwch trip o’r enw ‘David Papa Thomas’.

Rhwng 1991 a 1993 trefnodd garthu’r gamlas o Ynysmeudwy i Bontardawe ac felly erbyn 1994 gallai’r cwch deithio’r rhan hon gyda theithwyr. Hyfforddodd Clive chwe aelod o’r gymdeithas fel capteiniaid. Peidiodd y cwch â chludo teithwyr ar ôl 2005 ac, yn anffodus, cafodd ei ddinistrio yn 2006 pan roddodd ar dân gan fandaliaid.

Rhwng 1985 a 2005, bu Clive yn ymladd yn llwyddiannus yn erbyn datblygiadau Awdurdod Lleol, er mwyn amddiffyn coridor y gamlas i’w hadfer yn y dyfodol.

Yn 1994 ysgrifennodd Clive y geiriau i fynd gyda’r arddangosion a’r arteffactau a welwyd yng Nghanolfan Treftadaeth Coed Gwilym wrth ymyl y gamlas. Roedd hefyd yn ymgynghorydd ar y dyluniad a’r cynllun.

Er mwyn symud ymlaen i adfer Camlas Abertawe, daeth Clive yn Ysgrifennydd Fforwm Adfywio Dyfrffyrdd Integredig Abertawe, Nedd a Tennant yn 1998. Parhaodd y Fforwm am wyth mlynedd.

Ymddiswyddodd Clive fel ysgrifennydd y Gymdeithas yn 2008 trwy ddirywiad iechyd. Dyfarnwyd iddo Aelodaeth Oes y Gymdeithas ddwywaith, yn1992 ac yn 2008, ac mae bellach yn Gynghorydd Treftadaeth y Gymdeithas. Ers 1985 mae wedi rhoi, ar gyfartaledd, 15 o sgyrsiau darluniadol y flwyddyn ar waith adfer treftadaeth camlesi ac mae’n bwriadu parhau. Ysgrifennodd ‘Two Centuries of Pontardawe 1794 to 1994′, mae’n gyd-awdur o dair cyfrol o ‘Around Pontardawe and District’ ac yn ymgynghorydd ar gyfer y cyhoeddiad sydd i ddod sef, ‘The Swansea Canal and its Railways.’

Heb Clive Reed gallai Camlas Abertawe fod yn ddiffaith o hyd.

 

In 1993 Clive organized the production of the Society’s Bicentennial video ‘Towards 1994′, which is still on display at Clydach Heritage Centre, near the canal.

In 1992 British Waterways donated a disused mud hopper to the Association. With a small group of Society volunteers, money from many members, and the use of Clive’s designs, they transformed the shell, after two years of hard work, into a trip boat called ‘David Papa Thomas’.

Between 1991 and 1993 he organized the dredging of the canal from Ynysmeudwy to Pontardawe so that by 1994 the boat was able to travel this section with passengers. Clive trained six members of the society as skippers. The boat ceased to carry passengers after 2005 and, sadly, was destroyed by fire in 2006 by vandals.

Between 1985 and 2005, Clive successfully fought against Local Authority developments and was able to protect the canal corridor for future restoration.

In 1994 Clive wrote the text for canal exhibits and artefacts displayed at the Coed Gwilym Heritage Centre beside the canal. He was also a consultant on its design and layout.

In order to progress the restoration of the Swansea Canal, in 1998 Clive became Secretary of the Swansea, Neath and Tennant Integrated Waterways Regeneration Forum for its 8-year duration.

Clive resigned as secretary of the Society in 2008 through a decline in health. He was twice awarded the Society’s Lifetime Membership, in 1992 and 2008, and is now the Society’s Heritage Advisor. Since 1985 he has given, on average, 15 illustrated talks a year on heritage and canal restoration work and plans to continue. He wrote ‘Two Centuries of Pontardawe 1794 to 1994′, is co-author of three volumes of the ‘Around Pontardawe and District’ series and a consultant for the forthcoming publication ‘The Swansea Canal and its Railways.’

Without Clive Reed the Swansea Canal could still be derelict.

To be continued…..