Martin has written this delightful article in both Welsh and English. His whimsical style transforms a mundane matter into a charming tale.

 

AILOSOD Y BIN CŴN-POO MEWN PARC GWILYM COED.

Nawr bod Parc Coed Gwilym yn cael ei redeg i raddau helaeth gan wirfoddolwyr lleol, mae Cymdeithas Camlas Abertawe a Chyfeillion Parc Coed Gwilym wedi cyfuno eu hadnoddau i wella mynediad y parc ar gyfer tryc baeddu cŵn Cyngor Abertawe. Mae lleoliad presennol y bin yn cynnwys tro peryglus o dynn am y tryc, felly tynnodd Gordon yr hen fin coch a rhoi un gwyrdd mwy a ddaeth o safle Clo Claddedig Clydach. Cymysgodd ychydig o sment, cloddio twll newydd, rhoi hen deiar ynddo a’i lenwi â sment.

Wedi’i wylio gan Richard, aelod o Gyfeillion Parc Coed Gwilym, gosododd Gordon y bin newydd yn y sment. Efallai na fydd yn edrych yn hollol syth yn y llun ond dyna naill ai ongl y camera neu, efallai, nid yw Gordon yn sefyll i fyny yn iawn.

Sylwch ar fersiwn Gymraeg o grys-T ‘Friends of Coed Gwilym Park’ fel y’i gwisgwyd gan Richard. Dywed Richard wrthyf fod rhywfaint o anghydfod ynghylch sillafu cywir ‘Cyfeillion’ (‘Friends’) ar y crys ond, gan fod y gair ‘Friends’ wedi bod yn ‘Ffrindiau’ i mi erioed, ymataliais rhag ymuno a dadl a allai fod yn wresog. . . . . . .

Dim ots, diolch i’r holl bartïon dan sylw. Mae’r gwelliannau bach hyn i amwynderau’r parc yn hanfodol ac yn glodwiw. Da iawn, Gordon. Da iawn, Richard.

 Poo Bin

RESITING OF THE DOG POO BIN IN COED GWILYM PARK.

Now that Coed Gwilym Park is largely maintained by local volunteers, the Swansea Canal Society and the Friends of Coed Gwilym Park pooled their resources to improve the park access for the Swansea Council poo collection truck. The current position of the bin involves a dangerously tight turn for the van, so Gordon removed the old red bin and replaced it with a larger green one from the Clydach Buried Lock Site. He mixed some cement, dug a new hole, put an old tyre in it and filled it with cement.

Watched over by Richard, a member of the Friends of Coed Gwilym Park, Gordon set the new bin into the cement. It might look a little out of true in the photo, but that is either my camera that’s wonky or, perhaps, Gordon can’t stand upright.

Note the Welsh version of the ‘Friends of Coed Gwilym Park’ T-shirt as worn by Richard. Richard tells me that there is some dispute as to the correct spelling of ‘Cyfeillion’ (‘Friends’) on the shirt but, as the word ‘Friends’ has always been ‘Ffrindiau’ to me, I refrained from entering a debate that might run and run.

No matter, thanks to all parties involved. These small improvements to the park amenities are vital and praiseworthy. Well done, Gordon. Well done, Richard.